Eduskuntavaalit 2019

TULEVAISUUSLINJA.

Olen ollut mukana tekemässä SDP:n Tulevaisuuslinja-ohjelmaa, jossa kerrotaan puolueen keskeisistä tavoitteista ja muutoksen suunnasta 2030-luvulle. Ohjelmassa kerrotaan muun muassa, miten uudistamme sosiaaliturvaa ja perhevapaita, miten kehitämme koulutusta, miten ratkaisemme ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä, miten parannamme työelämän tasa-arvoa sekä, miten turvaamme inhimillisen ja hyvän elämän kaiken ikäisille ihmisille. Ohjelman kantavana ajatuksena on yhteiskunnan kehittäminen sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Se nojaa vahvasti YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 tavoitteisiin.

Tutustu SDP:n Tulevaisuuslinjaan täältä.

IHMISARVO

Jokainen ihminen on arvokas ikään, taustaan ja työmarkkina-asemaan katsomatta. Inhimillinen ja tasa-arvoinen yhteiskunta tarkoittaa riittävää toimeentuloa, laadukkaita palveluja, reilua työelämää ja turvallista vanhenemista.

Uudistetaan sosiaaliturva SDP:n Yleisturva-mallin pohjalta ja vähennetään köyhyyttä.

Uudistetaan perhevapaat ja tehdään yhteiskunnasta tasa-arvoisempi.

Perutaan aktiivimalli ja kehitetään työelämään yhdessä sopimalla.

Parannetaan pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa ja vanhuspalvelujen laatua.

Toteutetaan hoitotakuu, jonka avulla kiireettömään hoitoon pääsee viikossa.

Edistetään ihmisoikeuksia.

ILMASTO

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat aikamme vakavimpia ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan tekoja tässä ja nyt. Kyse on lastemme tulevaisuudesta.

Kiristetään päästötavoitteita ja nopeutetaan niiden toimeenpanoa siten, että olemme linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

Tehdään Suomesta hiilineutraali 2035 ja selvästi hiilinegatiivinen tämän jälkeen.

Laaditaan selkeä suunnitelma fossiilisista polttoaineista ja turpeen energiakäytöstä luopumiseksi sekä metsien ja maaperän hiilinielujen vahvistamiseksi.

Vahvistetaan ilmastopaneelin asemaa ja rahoitusta.

Toteutetaan kansainvälisten velvoitteiden mukainen heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamisohjelma ja suojellaan Itämerta.

Vahvistetaan METSO-ohjelman rahoitusta ja toteutetaan soidensuojeluohjelma.

KOULUTUS

Suomi tarvitsee koulutuksen ja tieteen kunnianpalautuksen. Yhteiskuntaa on rakennettava siten, että jokaisesta lapsesta ja nuoresta voi tulla mitä vain. Siksi varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvoa on vahvistettava. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen on nostettava politiikan keskeiseksi painopisteeksi.

Palautetaan subjektiivinen päivähoito-oikeus ja pienennetään ryhmäkokoja.

Edetään portaittain kohti maksutonta varhaiskasvatusta.

Laajennetaan oppivelvollisuus toiselle asteelle ja tehdään opiskelusta aidosti maksutonta.

Vahvistetaan peruskoulun tasa-arvoa ja toteutetaan harrastustakuu.

Varmistetaan koulutuksen ja tutkimuksen riittävä rahoitus. Lisätään lähiopetusta.

Vähennetään lapsiperheköyhyyttä parantamalla perheiden toimeentuloa ja palveluja.